Datum a čas

Dnes je sobota, 20. 7. 2024, 23:43:48

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

Počasí dnes:

20. 7. 2024

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 29 až 33°C. Noční teploty 20 až 16°C.

Přehrát/ZastavitDalší

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Provozní řád

Obecního domu Líně

 

 

 

 

I.

Úvodní ustanovení

 

1.   Obecní dům leží na pozemku č. 429 v k.ú. Líně, na adrese Plzeňská 86, 330 21 Líně.

2.   Přístup k objektu je zajištěn z Hornické ulice. K parkování motorových vozidel slouží parkoviště o kapacitě 16 stání (z toho 1
      stání pro tělesně postižené osoby).

3.   Veřejná prostranství na pozemku č. 429 v k.ú. Líně jsou monitorována bezpečnostními
      kamerami.

4.   Objekt je připojen na centrální pult požární ochrany.

 

II.

Obecní dům, jeho vybavení a účel

 

1.   Vlastníkem a provozovatelem Obecního domu je obec Líně.

2.   Objekt Obecního domu se skládá ze společenského sálu s pódiem, chodby, šatny pro veřejnost, WC, zázemí pro účinkující a
      venkovní terasy. Prostor šatny lze využít též k zajišťování občerstvení. Sál s pódiem má kapacitu 140 míst k sezení, celková 
      maximální kapacita objektu je 200 míst.

3.   Obecní dům lze využít zejména k pořádání schůzí, konferencí, kulturních a společenských akcí,  akcí  pro  děti,  školních  akcí.  
      Objekt  není  určen  k pořádání  tanečních  zábav  a hlasitých hudebních produkcí (musí být dodrženy hygienické limity hluku ve
      venkovním chráněném prostoru staveb v denní a noční době dle NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
      hluku a vibrací).

4.   Uživateli Obecního domu mohou být místní spolky, obec, základní a mateřská škola, případně další právnické nebo fyzické
      osoby, které o využití projeví zájem.

5.   Při provozování Obecního domu musí být dodrženy veškeré platné právní předpisy na úseku požární ochrany a ochrany
      před alkoholem a jinými toxikomaniemi.  Ve všech vnitřních prostorách objektu platí přísný zákaz kouření!

6.   Zakázáno  je  přibíjení  jakýchkoli  úchytek  do  zděných  nebo  dřevěných  konstrukcí, obložení, dlažby, oken a dveří. Porušení 
      toho zákazu bude posuzováno jako způsobení škody.  Instalace  výzdoby  a  reklam  je  možná  pouze  v  rámci  stávajících  
      příchytných zařízení a se souhlasem obecního úřadu.  Pro výzdobu je třeba upřednostnit reklamní panely volně stojící.

7.   Povolení k pořádání veškerých akcí uděluje starosta, příp. místostarosta obce.

 

III.

Správa objektu

 

1.   Celý areál spravuje obec Líně (dále jen provozovatel) prostřednictvím správce.

2.   Správce objekt Obecního domu otevírá a zavírá, sleduje stav objektu a zajišťuje jeho běžnou údržbu, zajišťuje provoz šatny
      a drobného občerstvení.

3.   Správce odpovídá za bezpečný provoz, dodržování požárních předpisů a ochranu majetku v budově a jejím okolí.

4.   Správce sjednává využití objektu, přijímá objednávky na rezervace Obecního domu a provozuje elektronický rezervační systém
      na internetových stránkách  www.obecnidum- line.cz.

 

IV.

Provozní doba

 

1.   Provozní doba objektu závisí na podmínkách sjednaných mezi správcem a pořadateli konkrétních akcí

2.   Při všech akcích pořádaných v Obecním domě musí být v noční době, tzn. od 22.00 h do 6.00 h, dodržována pravidla nočního
      klidu.

 

V.

Rezervace a postup před konáním akce

 

1.   Spolek, fyzická či právnická osoba, která hodlá využít prostory Obecního domu (dále „pořadatel“) se v dostatečném předstihu
      informuje o možném termínu akce buď u správce objektu nebo si zjistí volný termín na stránkách  www.obecnidum-line.cz
      (možno využít též přístup z internetových stránek obce  www.obec-line.cz), kde je spuštěn elektronický rezervační systém.
      Rezervaci je třeba provést nejpozději 14 dní před předpokládaným termínem konání akce.

2.   Pořadatel po vzájemně odsouhlaseném termínu a doby konání akce uzavře s obcí Líně smlouvu o krátkodobém pronájmu
      Obecního domu. Správce zajistí potvrzení smlouvy statutárním zástupcem obce.

3.   Pořadatel uhradí na Obecním úřadě Líně před konáním akce nájemné a složí kauci dle platného ceníku. Po dohodě je platbu 
      možno provést i bezhotovostním převodem na účet obce Líně.

4.   Pořadatel  se  před  konáním  akce  se  správcem  dohodne  na  době  převzetí  prostor  a vybavení.

 

VI.

Práva a povinnosti pořadatele během konání akce

 

1.   V rámci  převzetí  prostor  Obecního  domu  správce  pořadatele  seznámí  s umístěním hasicích  přístrojů
      a  únikových  východů  a  s požárními  předpisy  platnými  pro  objekt. Pořadatel je během převzetí povinen upozornit
      na případné vady, které by mohly být předmětem sporu po skončení akce.

2.   Pořadatel  (případně  jím  určená  odpovědná  osoba)  odpovídá  při  vlastní  akci  za  její důstojný průběh a pořádek, jedná-li
      se o akci neveřejnou, také za zabránění vstupu nepovolaných osob.

3.   Pořadatel je povinen dbát na přísný zákaz kouření ve všech vnitřních prostorách Obecního domu. Pokud dojde k porušení zákazu
      a bezpečnostní systém vyvolá výjezd jednotky HZS, budou náklady za případný planý zásah HZS vyúčtovány pořadateli.

4.   Pořadatel je povinen dodržovat zákaz připevňování jakékoli výzdoby, reklam a jiných předmětů ve všech prostorách Obecního
      domu.

5.   Pořadatel je povinen dodržovat zákaz vynášení veškerého vybavení interiéru Obecního domu do venkovních prostor.

6.   Pořadatel je povinen zajistit ve všech pronajatých prostorách Obecního domu pořádek, aby nedocházelo ke škodám na majetku
      (včetně škod na podlaze apod.) a ke škodám z nedbalosti. Úrazy či škody na majetku je pořadatel povinen neprodleně oznámit
      správci.

 

VI.

Postup po skončení akce

 

1.   Po skončení akce je pořadatel povinen nejpozději do 12.00 h následujícího dne provést úklid a předat pronajaté prostory správci.
      O případných vzniklých škodách sepíše se správcem protokol a obec Líně stanoví na jeho základě výši škody.

2. Znečištění pronajatých prostor odstraní pořadatel. Zametení ploch, vytření podlahy, vyluxování jeviště, umytí stolů, úklid WC
    v případě dohody se správcem zajistí správce na náklady pořadatele.

3.   Zjištěné  škody  budou  uplatňovány  a  následně  vymáhány  na  provozovateli  do  3 pracovních  dnů  po  skončení  pořádané  
      akce.  Pořadatel  je  povinen  tyto  škody  buď odstranit, nebo finančně nahradit nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení
      výzvy obce Líně. Odstraněním škody se rozumí pořízení nové věci nebo její oprava takovým způsobem, aby byla věc uvedena
      do původního stavu.

4.   Při hrubém porušení povinností pořadatele akce v průběhu převzetí prostor, konání akce, předání prostor a pozdní úhradě
      nájemného, se cena za pronájem zvyšuje o 50 %.

5.   Obec  Líně  ani  správce  objektu  nezodpovídají  za  škody vzniklé  pořadateli  ani  třetím osobám při konání akce,
      např. na zařízení, které není majetkem obce.

6.   V případě,   že   pořadatel   nedodrží   dobu   konání   akce   dohodnutou   ve   smlouvě   o krátkodobém pronájmu, doplatí obci
      nájemné za překročení této doby ve výši stanovené platným ceníkem.

7.   Po ukončení předání pronajatých prostor obec Líně na základě potvrzení správce vrátí pořadateli složenou kauci. Pokud byla
      kauce uhrazena v hotovosti do pokladny obce, vrátí obec kauci v hotovosti z pokladny, v případě složení kauce bezhotovostním
      převodem na účet obce bude ze strany obce kauce pořadateli vrácena bezhotovostní platbou na účet, z něhož byla zaplacena.

8.   V případě, kdy ze strany pořadatele nebudou dodrženy povinnosti stanovené smlouvou o krátkodobém pronájmu Obecního
     domu Líně, nebo pořadatel neodstraní předepsaným způsobem způsobené škody, je obec Líně oprávněna využít ke zjednání
     nápravy odpovídající podíl z pořadatelem složené kauce, případně kauci celou.

 

VI.

Závěrečné ustanovení

 

Tento provozní řád byl schválen Radou obce Líně dne 14.10.2015 usnesením č. 121/2015 a nabývá účinnosti dne 15.10.2015.

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………              …………………………………………….

Bc. Michal Gotthart                                                         Petr Benedikt

starosta                                                                      místostarosta

 

 

 

 

Čísla tísňového volání:

 

Evropské číslo tísňového volání     112

Záchranná služba    155

Policie   158

Hasiči    150